Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 


Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Ръководство
Забележка
Директор д-р Гергана Иванова Джамбова  
Заместник директор д-р Светослава Мартинова Лилова  
Обща администрация
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Директор на дирекция Светослав Петров Славчев  
Юрисконсулт Виолета Калинова Николова  
Младши експерт Искра Николова Атанасова  
Главен специалист - счетоводител Петя Николаева Кънчева  
Главен специалист Цветанка Лозанова Каменова  
Изпълнител - технически изпълнител Боряна Славчова Кирилова  
Изпълнител - шофьор Неделко Спасов Младенов  
Изпълнител - шофьор Валери Георгиев Гуджев  
Изпълнител - шофьор Валентин Славчев Митров  
Изпълнител - огняр Георги Иванов Петков  
Специализирана администрация
Дирекция "Обществено здраве"
Директор на дирекция д-р Антон Петров Тодоров  
Отдел "Държавен здравен контрол"
Началник на отдел д-р Марияна Чавдарова Георгиева  
Главен инспектор д-р Емил Младенов Ангелов  
Старши експерт д-р Ваньо Пасков Маринов  
Младши експерт Павлина Венциславова Иванова  
Младши експерт Димитър Йорданов Димитров  
Младши експерт Наталия Красимирова Милкова  
Инспектор Илияна Николаева Нинкова  
Инспектор Искра Кирилова Илиева  
Инспектор Пламенка Радославова Николова  
Инспектор Емил Димитров Атанасов  
Инспектор Стефан Георгиев Димитров  
Отдел "Лабораторни изследвания"
Началник на отдел д-р Даниела Пекова Нешева  
Старши експерт Антоанета Емилева Амбова  
Старши експерт Десислава Александрова Кирилова  
Изпълнител - технически изпълнител Бойка Господинова Ковачка  
Изпълнител - хигиенист Снежана Каменова Атанасова  
Дирекция "Надзор на заразните болести"
Директор на дирекция д-р Пепа Кунева Цветанова  
Отдел "Противоепидемичен контрол"
Главен инспектор д-р Кирил Стойков Георгиев  
Инспектор Румелина Методиева Дицова  
Инспектор Борислава Тихомирова Цветкова  
Инспектор Диана Тошкова Иванова  
Инспектор Теодора Христова Викьова  
Отдел "Медицински изследвания"
Инспектор Пепа Димитрова Петрова  
Изпълнител - хигиенист Васка Гергова Дикова  
Дирекция "Медицински дейности"
Директор на дирекция д-р Ангел Тодоров Тосев  
Главен експерт Марио Янчев Асенов  
Младши експерт Емил Йорданов Върбанов  
Младши експерт Галина Иванова Мишева  
Старши специалист Камелия Асенова Дичева  
Младши експерт Росица Петкова Илиева  
Младши експерт Виолета Ценкова Телбишка - Младенова  
Старши експерт Пролетка Стефчова Кръстева  
Специалист Ирена Лъчазерова Начева  


Copyright © 2011 РЗИ - Видин